Our Achievements

Achievement Title Achievement Description
ACADEMICS University Toppers:

5th Rank : UMA SHANAKAR YADAV(2009-2013)
8th Rank : GARVITA SRIVASTAVA (2009-2013)
2nd Rank : SHILPI GARG(2010-2014)
GATE Rankers:
2013

AIR 48 : PUNIT PRATAP
AIR 68 : KULDEEP CHAUHAN
2014

AIR 135 : PRASHANT KUMAR
AIR 470 : SHEFALI SINGH
AIR 472 : SAURABH KUMAR SHARMA
ACADEMICS University Toppers:
  • 5th Rank: UMA SHANKER YADAV (2009-2013)
  • 8th Rank: GARVITA SRIVASTAVA (2009-2013)
  • 2nd Rank: SHILPIGARG (2010-2014)
GATERankers

2013

  •  AIR48: PUNIT PRATAP
  •  AIR68: KULDEEPCHAUHAN

2014

  • AIR135 : PRASHANT KUMAR
  • AIR 470: SHEFALI SINGH
  • AIR472 : SAURABH KUMARSHARMA