Hall Of Fame


Image

Name

Branch

Year

Batch

Session

Roll Number

College Rank

University Rank

Medal

Ashish Kumar KSOP 4 2012 2015-2016 1219950015 1 V
Ayushi Kaushik KSOP 4 2012 2015-2016 1219950020 2 VIII
Shivam Bathla KSOP 4 2011 2014-2015 1119950039 1 I GOLD
Akanksha Kumari KSOP 4 2011 2014-2015 1119950005 2 XI
Rimjhim Jain KSOP 4 2011 2014-2015 1119950035 3 XIII
Shivani Sharma KSOP 4 2011 2014-2015 1119950041 4 XVIII
Nidhi Saiwal KSOP 4 2011 2014-2015 1119950031 5 XIX
SUSHIL VERMA KSOP 2014 2010-14 2010 1119950903 3
SANJAY CHAUHAN KSOP 2014 2010-14 2010 1019950075 SILVER MEDAL
PREETI UMRAO KSOP 2014 2010-14 2010 1019950058 19
KM MONIKA BHARDWAJ KSOP 2014 2010-14 2010 1019950038 8
BHANVI SINGH KSOP 2014 2010-14 2010 1019950023 10
Smita Verma KSOP 4 2009 2012-2013 09199500xx 1 I Gold
Shweta Pupneja KSOP 4 2009 2012-2013 009199500xx 2 XVI
Priyanka KSOP 4 2009 2012-2013 0009199500xx 3 XX
Ishu Aggarwal KSOP 4 2007 2010- 2011 07199500xx 1 VII
Richa Singh KSOP 4 2006 2009-2010 06199500xx 1 II Silver