close

KIET at a Glance

Founders & Trustees

Shri Sarish Agarwal
Shri Sarish Agarwal
Chairman
Shri Atul Garg
Shri Atul Garg
Vice Chairman
MLA Ghaziabad Vidhan Sabha, Government of Uttar Pradesh
Shri Sunil P. Gupta
Shri Sunil P. Gupta
General Secretary
Shri G.D. Jain
Shri G.D. Jain
Treasurer
Shri Neeraj Chaudhary
Shri Neeraj Chaudhary
Member
Shri A.N. Gupta
Shri A.N. Gupta
Member
Shri Rakesh Goel
Shri Rakesh Goel
Member
Shri Joginder Pal Singla
Shri Joginder Pal Singla
Member
Shri Raghvendra Garg
Shri Raghvendra Garg
Member
Shri Surendra Mittal
Shri Surendra Mittal
Member